บริษัท คูล-เทค จำกัด ติดตั้งระบบไฟฟ้า ติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัย ติดตั้งระบบปรับอากาศ ติดตั้งระบบสุขภาภิบาลม ติดตั้งระบบอัดอากาศ ออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้ากำลัง ออกแบบติดตั้งระบบปรับอากาศ ออกแบบติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัย ออกแบบติดตั้งระบบงานท่อ วางระบบไฟฟ้า วางระบบปรับอากาศ วางระบบสุขาภิบาล ระบบไฟฟ้าโรงงาน วางระบบไฟฟ้าโรงงาน วางระบบประปาโรงงาน วางระบบปรับอากาศ รับวางระบบไฟฟ้าโรงงาน บริการวางระบบไฟฟ้าโรงงาน ติดตั้งระบบไฟฟ้า ติดตั้งระบบปรับอากาศ ติดตั้งระบบประปาโรงงาน ติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงาน บริการระบบไฟฟ้าโรงงาน ติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัย ตู้เมนไฟฟ้า ระบบระบายอากาศ ระบบอัดลม ระบบสุขาภิบาล

 

บริษัท คูล-เทค จำกัด  ได้ก่อตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2547 โดยเป็นการรวมตัวกันของผู้ร่วมทุนที่มีประสบการณ์ในด้านงานระบบไฟฟ้า และระบบปรับอากาศ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองความต้องการ ของกลุ่มเป้าหมายหลัก ซึ่งเป็นโรงงานอุตสาหกรรม, อาคารสำนักงาน โรงพยาบาล โรงแรม เป็นต้น โดยเน้นการบริการที่คำนึงถึงคุณภาพ มาตรฐาน และความปลอดภัยในการทำงาน การดำเนินกิจการในเบื้องต้น ได้ใช้ฐานลูกค้าเดิม ที่ผู้ร่วมทุนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้า ซึ่งส่วนใหญ่เป็น โรงงานอุตสาหกรรมที่มีชื่อเสียง จากความไว้วางใจของลูกค้าที่มีต่อบริษัทฯ ปัจจุบันบริษัทฯ มีลูกค้าที่ให้ความเชื่อถือและไว้วางใจในด้านระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ และระบบดับเพลิงจำนวนมาก ทั้งประเภทโรงงานอุตสาหกรรม อาคารสำนักงาน โรงพยาบาล หน่วยงานราชการ

COMPANY OVERVIEW
กรรมการผู้จัดการ : นาย เจตน์พร หัชชะวณิช
สถาบันเทคโนโลยี่พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า)
ใบประกอบวิชาชีพ : สามัญวิศวกรไฟฟ้า, ผู้ตรวจสอบอาคาร

ก่อตั้งวันที่       : 7 มิถุนายน 2547
ทุนจดทะเบียน   : 5,000,000 บาท
ประเภทธุรกิจ    : ออกแบบรับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้า และระบบปรับอากาศ

                     
ออกแบบและติดตั้ง ระบบไฟฟ้ากำลัง
• ตู้เมนไฟฟ้า (MDB)
• ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง (Lighting)
• ระบบสัญญาณเตือนภัย (Fire Alarm)
• ระบบป้องกันฟ้าผ่า (Lightning Arrester)

 ออกแบบและติดตั้ง ระบบปรับอากาศ
• เครื่องปรับอากาศระบบน้ำยา (Split Type)
• เครื่องทำน้ำเย็น (Chiller)
• ระบบระบายอากาศ (Ventilation)
• ติดตั้งท่อส่งลมเย็น (Air Duct)

 ออกแบบและติดตั้ง ระบบป้องกันอัคคีภัย
• สปริงเกอร์ (Sprinkle)
• ตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)
• เครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump)

ออกแบบและติดตั้ง ระบบงานท่อ
• Process & Utility Piping
• งานหุ้มฉนวน (Insulation Work)

 

บริษัท คูล-เทค จำกัด 

  - รับเหมาออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม อาคารสำนักงาน โรงพยาบาล โรงแรม
  - รับออกแบบและติดตั้งระบบปรับอากาศ สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม อาคารสำนักงาน โรงพยาบาล โรงแรม
  - ออกแบบและติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบป้องกันไฟไหม้ ระบบดับเพลิง สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม อาคารสำนักงาน โรงพยาบาล โรงแรม

 

 คุณเจตน์